About Us

 

บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เม.ย. 2554 โดย พล.ท.ปกิต สันตินิยม เป็นประธานบริษัทและร่วมบริหารงานโดย อ.นฐา สายโคกสูง ตำแหน่งกรรมการบริหาร และบริษัทก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้น บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด มีนโยบายขยายธุรกิจ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้ทั่วถึง และได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายเป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่าง จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สรรค์สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกไปช่วยเหลือสมาชิกทีมงาน เพื่อขยายการเติบโตร่วมกับบริษัทอย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับมวลชนสมาชิกทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้นโยบาย

  1. การบริหารงานยึดมั่น “คุณธรรม นำธุรกิจ”
  2. นำผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม สู่ผู้บริโภค ในราคายุติธรรม
  3. สร้างระบบการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
  4. แผนการตลาด ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร ปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยความรักและผูกพัน
  5. บริษัทมีความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เม.ย. 2554 โดย พล.ท.ปกิต สันตินิยม เป็นประธานบริษัทและร่วมบริหารงานโดย อ.นฐา สายโคกสูง ตำแหน่งกรรมการบริหาร และบริษัทก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้น บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด มีนโยบายขยายธุรกิจ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้ทั่วถึง และได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายเป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่าง จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สรรค์สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกไปช่วยเหลือสมาชิกทีมงาน เพื่อขยายการเติบโตร่วมกับบริษัทอย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับมวลชนสมาชิกทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน สืบไป